Iqtisodiy  rivojlanish  nazariyalari”  fanini  talabalarga  o’qitishning  asosiy vazifalari o’tish davrida iqtisodiy taraqqiyotning xususiyatlari, iqtisodiy taraqqiyot mexanizmlarining amal qilishi, davlatning iqtisodiy rivojlanish siyosati va uning asosiyyo’nalishlari, iqtisodiy taraqqiyot to’g’risidagi qarashlar, uning asoslari va manbalari kabi nazariy bilimlar bilan talabalarni qurollantirish hamda milliy iqtisodiyotning   mikro   va   makrodarajalarida   iqtisodiy   siyosat   tamoyillarini shakllantirishdan iborat.