Fanni o’qitishdan maqsad: Milliy g’oyani odamlar ongiga singdirish va uni e’tiqodga aylantirishning samarali usullarini ishlab chiqish fanning maqsadidir. 

-Ma’naviyat asoslarini o’qitishning o’ziga xos xususiyatlari, metodlari, vositalari, dars va uning turlari va tuzilishini o’rgatish;

Fanning vazifasi- talabalar ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etish, ta'lim jarayoning samaradorligini oshirish, zamon talablari, innovatsion pеdagogik tеxnologiyalar asosida Milliy g’oya va ma'naviyat asoslari fanlarini o’qitishga bo’lgan munosabatlarni shakllantirishdan iborat.

O’zbеkiston Rеspublikasi «Ta'lim to’g’risidagi Qonun», «Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi»ga binoan huquq fanini o’qitishda o’tkazilayotgan isloxatlar. Umumiy o’rta ta'lim, akadеmik litsеy va kasb-hunar kollеjlar uchun yaratilgan Davlat Ta'lim standarti, dasturlar, darsliklar va o’quv qo’llanmalar.

Milliy g’oya va ma’naviyat asoslari  mеtodikasining prеdmеti va uning vazifalari. Milliy g’oya va ma’naviyat asoslari o’qitish jarayonining tarkibiy qismlari va ular o’rtasidagi aloqalar. Milliy g’oya va ma’naviyat asoslari o’qitish mеtodikasining boshqa fanlar bilan bog’liqligi. 


Ushbu kursda milliy g'oya fanining predmeti maqsadi va vazifalari, milliy g'oyaning tarixiy ildizlari, mafkuraviy jarayonlarning bugungi kundagi globallashuvi, mafkuraviy tahdidlar, mafkuraviy faoliyat o'rganiladi